środa, 28 marca 2012

Imponderabilia

Cienka, czarna nitka rozpięta wzdłuż całej ul. Długiej w Gdańsku. Niemalże niezauważalny element istniał zaledwie kwadrans podczas jednej z majowych nocy. Akcja nie została zdokumentowana z uwagi na brak możliwości uchwycenia jej istoty na obrazie.

The thin, black thread stretched along the entire Dluga street in Gdansk. Almost unnoticed, existed only for a quarter during one of nights of May 2002. There is no documentation due to impossibility of capturing the essence of this action by an image.

Przemysław Adamski - Gdańsk, May 2002

source: Google Maps

czwartek, 29 grudnia 2011

Symulator pielgrzymki pieszej

Simulator of walking pilgrimage. Intervention into found structure.

Przemysław Adamski, Łomża - December 2011
"Number of hours corresponding to each destination:
15 hrs - Hodyszewo
70 hrs - Licheń
100 hrs - Częstochowa
480 hrs - Lourdes
550 hrs - Santiago de Compostella
800 hrs - Fatima
For simulation to be effective the number of hours should be multiplied by 180 "Hail Mary"."

poniedziałek, 31 października 2011

Euthanasia switch

Few days after "You Don't Know Jack" release on DVD in Poland and in the eve of All Saints seems to be a perfect moment to reveal this old work. It's just an improvised note over random light switch, but it was ment to catch a thought not an eye.
"This button turns off costly life-support machine of 14-year-old Raphael mired in a coma for two years. Doctors in Bytom give Raphael a 20% chance to get out of lethargy."


Przemysław Adamski - 2002

czwartek, 7 lipca 2011

"A Church"

"Kościół"
Zmodyfikowana sygnalizacja świetlna.
Praca prezentowana w tzw. Małej Zbrojowni w Gdańsku na wystawie, w trakcie której uległa przypadkowemu zniszczeniu.

"A Church"
Modified traffic lights.
Work presented in so called Small Armory in Gdansk on an exhibition, during which it was accidentally destroyed.


Przemysław Adamski - 2002

środa, 22 czerwca 2011

"Rad & Polon" - Homage à Maria Curie-SkłodowskaŁawka pokryta warstwą czystego radu.
Proponowana lokalizacja: Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście.

Projekt wpisuje się w obchody trwajacego Roku Marii Curie-Skłodowskiej i jest kontynuacją popularnego nurtu upamiętniania znanych Polaków symbolicznymi ławkami (Tuwim, Prus, Bielicka, etc.). W swojej formie odwołuje się natomiast bezpośrednio do tzw. "ławeczek Chopina", w sąsiedztwie których miałby zaistnieć.
Do atutów projektu zaliczyć należy jego niewątpliwy walor dekoracyjny ujawniajacy się po zmroku, a także wybitnie empiryczny charakter tej formy upamiętnienia noblistki. Radioaktywność tego miejskiego mebla jest zarazem głosem w dyskusji o jakość przestrzeni miejskiej i w bezpośredni sposób odwołuje się do innego szkodliwego dla zdrowia projektu, który został zrealizowany na terenie Warszawy - "Dotleniacza" z Pl. Grzybowskiego.
Proponowaną koncepcję można rozwinąć przez dostawienie w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszej ławki drugiej - pokrytej dla odmiany czystym polonem. Warstwa polonu emanaowałaby - w odróżnieniu od zielonkawej powłoki radu - niebieską poświatę.
Ponadto zdolność rozgrzewania się polonu do bardzo wysokiej temperatury byłaby szczególnie atrakcyjna zimą, kiedy ławka mogłaby dodatkowo pełnć funkcję koksownika.

Przemysław Adamski - 2011
Bench covered with a layer of pure radium.
Proposed location: The Royal Route, Krakowskie Przedmieście.

The project is part of an ongoing celebration of the Year of Marie Curie-Sklodowska and is a continuation of popular trend of commemorating remarkable Poles with symbolic benches (Tuwim, Prus, Bielicka, etc...). In its form refers directly to the so-called "Chopin's benches" that can be found next to the location proposed for this project.
The strengths of this project include its undoubted decorative value after dark, and also highly empirical nature of this form of the memorial dedicated to the Nobel Prize winner. The radioactivity of the urban furniture is also a voice in the debate about the quality of urban space and direct link to other harmful to health project, which was implemented in Warsaw - "Oxygenator" at Grzybowski Place.
The proposed concept can be developed by adding in the immediate vicinity of the first bench the other - covered for a change with pure polonium. Layer of polonium would emanate - unlike the greenish coat of radium - a blue glow. Additionally, the ability of polonium to warm up to a very high temperature would be very attractive in winter, when the bench could also act as a brazier.

Przemysław Adamski - 2011

środa, 18 maja 2011

Index signing machine

Maszyna do wpisów w indeksach. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Letnia sesja egzaminacyjna 2001/2002.
Materiał: karton, kabel z wtyczką

Index signing machine. Academy of Fine Ats in Gdansk. Summer examination session of 2001/2002.
Material: cardboard, cable with a plugPrzemysław Adamski / Wojciech Juchniewicz / Grzegorz Mańko / Tomasz Pawluczuk, ASP Gdańsk - 2002piątek, 15 kwietnia 2011

Mosquitoes

Improwizowane szkice do niezrealizowanej wystawy.
Podczas pracy nad klipem do "Black is the night" DJ'a Vadima na terenie gdańskiej stoczni doświadczaliśmy prawdziwej plagi komarów. Przez cały prawie sierpień toczyliśmy nierówną walkę z owadami. Od pewnego momentu zaczęliśmy kolekcjonować łupy, które spontanicznie stały się materiałem do zarysów prac poczynionych z myślą o ekspozycji, która ostatecznie nie doszła jednak do skutku.

Improvised sketches to unreleased theme exhibition.
While working on the clip for "Black Is The Night" by DJ Vadim in the Gdansk shipyards we were experiencing a true plague of mosquitoes. Throughout August we run an unequal battle with insects. At some point we started to collect booties, which spontaneously became material for the outlines of the work made ​​for the exhibition, which ultimately did not come to fruition, however.


Przemysław Adamski / Maciej Salamon - August 2007

"Ostatnia wieczerza" / "The Last Supper" Przemysław Adamski"Homage à Katarzyna Kozyra" Przemysław Adamski


"Spacer" / "The Walk" Maciej Salamon


"Mecz" / "The Match" Maciej Salamon