środa, 22 czerwca 2011

"Rad & Polon" - Homage à Maria Curie-SkłodowskaŁawka pokryta warstwą czystego radu.
Proponowana lokalizacja: Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście.

Projekt wpisuje się w obchody trwajacego Roku Marii Curie-Skłodowskiej i jest kontynuacją popularnego nurtu upamiętniania znanych Polaków symbolicznymi ławkami (Tuwim, Prus, Bielicka, etc.). W swojej formie odwołuje się natomiast bezpośrednio do tzw. "ławeczek Chopina", w sąsiedztwie których miałby zaistnieć.
Do atutów projektu zaliczyć należy jego niewątpliwy walor dekoracyjny ujawniajacy się po zmroku, a także wybitnie empiryczny charakter tej formy upamiętnienia noblistki. Radioaktywność tego miejskiego mebla jest zarazem głosem w dyskusji o jakość przestrzeni miejskiej i w bezpośredni sposób odwołuje się do innego szkodliwego dla zdrowia projektu, który został zrealizowany na terenie Warszawy - "Dotleniacza" z Pl. Grzybowskiego.
Proponowaną koncepcję można rozwinąć przez dostawienie w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszej ławki drugiej - pokrytej dla odmiany czystym polonem. Warstwa polonu emanaowałaby - w odróżnieniu od zielonkawej powłoki radu - niebieską poświatę.
Ponadto zdolność rozgrzewania się polonu do bardzo wysokiej temperatury byłaby szczególnie atrakcyjna zimą, kiedy ławka mogłaby dodatkowo pełnć funkcję koksownika.

Przemysław Adamski - 2011
Bench covered with a layer of pure radium.
Proposed location: The Royal Route, Krakowskie Przedmieście.

The project is part of an ongoing celebration of the Year of Marie Curie-Sklodowska and is a continuation of popular trend of commemorating remarkable Poles with symbolic benches (Tuwim, Prus, Bielicka, etc...). In its form refers directly to the so-called "Chopin's benches" that can be found next to the location proposed for this project.
The strengths of this project include its undoubted decorative value after dark, and also highly empirical nature of this form of the memorial dedicated to the Nobel Prize winner. The radioactivity of the urban furniture is also a voice in the debate about the quality of urban space and direct link to other harmful to health project, which was implemented in Warsaw - "Oxygenator" at Grzybowski Place.
The proposed concept can be developed by adding in the immediate vicinity of the first bench the other - covered for a change with pure polonium. Layer of polonium would emanate - unlike the greenish coat of radium - a blue glow. Additionally, the ability of polonium to warm up to a very high temperature would be very attractive in winter, when the bench could also act as a brazier.

Przemysław Adamski - 2011